kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Rekrutacja Szkoła Branżowa

 • Strona logowania dla kandydatów - elektroniczny nabór wniosków:

https://slaskie.edu.com.pl/

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu ze szkołą:tel. 785 916 047

REKRUTACJA 2024/25 - KLASA WIELOZAWODOWA-WYBIERZ SWÓJ ZAWÓD

W roku 2024/25 planujemy otworzyć w Szkole Branżowej I st.klasę wielozawodową.

Co to znaczy?

Możesz wybrać 1 z poniższej listy zawodów:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • sprzedawca,
 • piekarz,
 • stolarz,
 • krawiec,
 • fryzjer,
 • fotograf,
 • elektryk,
 • murarz – tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • elektromechanik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • pracownik obsługi hotelowej - NOWOŚĆ - opis poniżej
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych - NOWOŚĆ - opis poniżej

CYKL KSZTAŁCENIA w Branżowej Szkole I Stopnia

 
Szkoła kształci uczniów w cyklu trzyletnim.

Edukacja podzielona jest na : 

- naukę przedmiotów ogólnokształcących (szkoła, przez cały okres edukacji, prowadzi tylko naukę przedmiotów ogólnokształcących); 

- naukę przedmiotów zawodowych (nauka przedmiotów zawodowych prowadzona jest corocznie podczas turnusu dokształcania teoretycznego organizowanego przez odrębną jednostkę, która określa termin oraz miejsce prowadzenia zajęć, dla wybranych zawodów zajęcia mogą się odbywać poza powiatem cieszyńskim).

Koszty związane z dojazdami, ewentualnie z zakwaterowaniem i wyżywieniem pracownika młodocianego ponosi opiekun prawny, przy czym na podstawie § 10 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracodawca może sfinansować koszty dojazdu i pobytu w centrum lub szkole w której realizowany jest turnus dokształcania teoretycznego ;

- praktyczne kształcenie zawodowe (przez cały okres edukacji w dniach wskazanych przez szkołę uczeń realizuje w zakładzie pracy zajęcia praktyczne). Kandydat na ucznia naszej szkoły podejmując decyzję w jakim zawodzie rozpocznie naukę musi udać się do zakładu pracy, który ma uprawnienia do zatrudnienia go jako pracownika młodocianego w celu podjęcia praktycznej nauki zawodu. Szkoła wymaga od osób ubiegających się o przyjęcie, pisemnego potwierdzenia o miejscu praktycznego kształcenia zawodowego. 

 

Uczeń, w ostatnim etapie swojej edukacji, przystępuje do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą. 

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube