kontrast
czcionka
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Procedury bezpieczeństwa dla maturzystów

Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych
i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

 

 1. Na egzamin w szkole może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (abiturient, uczeń przystępujący do egzaminu, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (kaszel, katar, podwyższona temperatura, wymioty, itp.).
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający,
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.
 2. Wszystkie wymienione osoby korzystają tylko z wejścia głównego do szkoły.
 3. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki i innych materiałów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE.
 5. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych osób przystępujących do egzaminu.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
 9. Zdający przybywają do szkoły na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 10. Wszystkie osoby wchodzą do szkoły z zakrytymi ustami i nosem, a po wejściu muszą  bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji  umieszczonym przy wejściu.
 11. Na parterze szkoły zapoznają się z wykazem sal egzaminacyjnych i wykazem szatni. Przed tablicą może znajdować się tylko jedna osoba, a pozostałe osoby zachowują bezpieczny odstęp min. 1,5 m.
 12. Zdający są zobowiązani udać się do wyznaczonych sal pełniących rolę szatni, pozostawić tam wierzchnie okrycie, torebki, telefony i inne przedmioty, których nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną. Przedmioty te powinny być umieszczone w przeźroczystym worku foliowym.
 13. Następnie udają się pod salę egzaminacyjną, zachowując dystans min. 1,5 m. od innych osób.
 14. Przy drzwiach wejściowych członek ZN identyfikuje zdającego i wpuszcza go do sali. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 15. Zdający siada przy stoliku oznaczonym jego numerem na liście egzaminacyjnej, przy czym numery na stolikach zostaną rozłożone losowo.
 16. Po zajęciu miejsca w sali zdający nie przemieszczają się po niej bez zgody przewodniczącego, jeśli ją uzyskują, zachowują dystans min. 1,5 m. od innych osób.
 17. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej przez wszystkich zdających.
 18. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, gdy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby sprawdzić sposób kodowania pracy,
 • wychodzi do toalety,
 • podchodzi do stolika ze słownikami,
 • wychodzi wraz z przewodniczącym po odbiór arkuszy,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający po opuszczeniu sali udają się do szatni i opuszczają teren szkoły oraz obejścia szkolnego. Swoimi wrażeniami dzielą się za pomocą sprzętu multimedialnego i komunikatorów nie gromadząc się przed szkołą.
 2. W trakcie poruszania się korytarzami podczas trwania egzaminów obowiązuje całkowita cisza.
 3. Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia mogą w przerwie między egzaminami spożywać w sali pełniącej rolę szatni przyniesione przez siebie produkty albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, oczekujący na egzamin mogą przebywać w otoczeniu szkoły. W każdym przypadku zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m).
 4. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć odpowiednie działania.
 5. W razie wystąpienia objawów chorobowych uczestnik egzaminu podlega odizolowaniu w odrębnym pomieszczeniu (s.35) Nauczyciel zawiadamia o fakcie rodzica/prawnego opiekuna oraz dyrektora szkoły i stosownie do sytuacji podejmują dalsze działania konieczne (przewiezienie do domu i izolacja, powiadomienie służb sanitarnych, itp.).

 

Członkowie komisji nadzorujących

 1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego znajdują się z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.
 2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.
 3. W trakcie czynności organizacyjnych, takich jak: rozdawanie arkuszy, zbieranie arkuszy, podchodzenie do zdającego w celu sprawdzenia kodowania, członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.
 5. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku  kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, przejścia do stolika ze słownikami,

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4) dezynfekcji rąk podczas korzystania ze słowników, 

5)  konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,

6) opuszczeniu na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 3. .O obowiązku zakrywania ust i nosa w sali decyduje Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, stosownie do obowiązujących w danym momencie wytycznych GIS.

 

Przygotowanie szkoły i sal egzaminacyjnych

 1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte , tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
  • egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,
  • sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
 2. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 3. Przy każdej sali egzaminacyjnej została wyznaczona sala lekcyjna pełniąca rolę szatni, w której zdający będzie mógł pozostawić swoje rzeczy.
 4. Toalety, z których będą korzystali uczniowie i zespoły nadzorujące, będą na bieżąco dezynfekowane.
 5. Wyznacza się salę, w której będzie można odizolować zdającego w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Powodzenia!

 

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
43-460 Wisła, ul. Władysława Reymonta 2

Platforma Usług Administracji Publicznej: Identyfikator: zsghwisla
Użytkownicy portalu ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
Skrytka_ESP /zsghwisla/SkrytkaESP

Przejdź do dziennika
Przejdź do Facebooka Przejdź do Instagrama Przejdź do MS Teams Przejdź do platformy Moodle Przejdź do platformy YouTube