Jesteś w:
Stypendia
Główna
Aktualności
Galeria
Kontakt

Pomoc materialna uczniom

Rodzaje stypendiów:
  • stypendium Prezesa Rady Ministrów >>>
  • stypendium Starosty Powiatu Cieszyńskiego>>>
  • Stypendium Macierzy Ziemi Cieszyńskiej >>>
  • nagroda Jana Bujaka >>>
  • stypendium szkolnego >>>
  • stypendium socjalne >>>
Szczegółowych informacji na temat form pomocy udziela pedagog szkolny Lubomir Spila.Nagroda Jana Bujaka jest propozycją wspierania finansowego uczniów uzdolnionych kształcących się m. in. w szkołach ponadgimnazjalnych i zameldowanych na stałe na terenie Wisły. Nasza szkoła może wnioskować o przyznanie tej nagrody naszemu uczniowi, który w danym roku szkolnym osiągnął sukcesy wykraczające poza podstawy programowe na danym etapie kształcenia.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać tylko jeden uczeń szkoły ponadgimnazjalnych, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (wymagana średnia ocen wynosi minimum 4,75) i co najmniej dobrą ocenę zachowania.
Stypendystą może zostać także uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a wybiera jednego kandydata - rada pedagogiczna. Dyrektor szkoły przedstawia kandydata kuratorowi oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów.
Stypendium Starosty może otrzymać uczeń lub absolwent, który był uczestnikiem finałów międzynarodowych konkursów i olimpiad, laureatem finałów olimpiad krajowych, konkursów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej. Dodatkowym warunkiem przyznania Stypendium jest wywiązywanie się przez kandydata z podstawowych obowiązków szkolnych i przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm społecznych. Stypendium wypłacane jest jednorazowo.
Macierz Ziemi Cieszyńskiej co roku przygotowuje ofertę stypendiów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów podejmujących studia dzienne:
1) Stypendium dla uczniów klas trzecich Technikum, którzy mieszkają na terenie powiatu cieszyńskiego, uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce i ich rodzice lub opiekunowie prawni uzyskują bardzo niski dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Szkoła może wytypować maksymalnie 3 kandydatury.
2) Nagroda specjalna dla ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi) zameldowanego na terenie powiatu cieszyńskiego.
3) Stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta dla tegorocznych lub ubiegłorocznych maturzystów zameldowanych na terenie powiatu cieszyńskiego.
4) Stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych "Dyplom z Marzeń" dla maturzystów, którzy pochodzą z rodzin z trudną sytuacją materialną, uzyskają bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym i podejmą naukę na wyższych uczelniach. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach internetowych www.stypendia-pomostowe.pl, www.fep.lodz.pl
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcie sportowe może być przyznane uczniowi ZSGH, który uzyskał wysoką średnią ocen lub odnosił sukcesy sportowe co najmniej na szczeblu krajowym w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.

Średnią ocen uprawniającą ucznia do ubiegania się o stypendium ustala Komisja Stypendialna powołana przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego.
Stypendium wypłacane jest raz w semestrze.
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcie sportowe składa wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, do Komisji Stypendialnej podając średnią ocen, ocenę z zachowania i osiągnięcia ucznia.
Stypendium socjalne przyznają i wypłacają urzędy miejskie i gminne. Ta forma pomocy materialnej kierowana jest do uczniów z rodzin legitymujących się niskim dochodem na jednego członka rodzin. Wysokość stypendium, które należy przeznaczyć na cele związane z edukacją, zależy od wysokości deklarowanego dochodu, posiadanych przez gminy środków przeznaczonych na ten cel oraz liczby chętnych do korzystania z tej formy pomocy. Wnioski należy składać we wrześniu.